Mẫu công văn thay đổi tên công ty gửi bhxh

  • Tác giả: Phạm Thị Kim Oanh |
  • Cập nhật: 06/12/2023 |
  • Dịch vụ doanh nghiệp |
  • 336 Lượt xem

Tên công ty không chỉ được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, điểm điểm kin doanh của công ty mà còn phải được in/ viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. Do đó, khi thay đổi tên công ty, Quý vị cần lưu ý thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ về mẫu công văn thay đổi tên công ty gửi BHXH. Mời Quý vị tham khảo nội dung:

Mẫu công văn thay đổi tên công ty gửi bhxh là gì?

Mẫu công văn thay đổi tên công ty gửi bhxh là mẫu văn bản công ty soạn thảo nhằm thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội có thẩm quyền (cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở) về nội dung thay đổi tên công ty.

Khi nào cần soạn Mẫu công văn thay đổi tên công ty gửi bhxh

Trên thực tế, công ty thực hiện đổi tên của mình vì nhiều lý do như:

– Theo nhu cầu của doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi mô hình kinh doanh, tổ chức lại doanh nghiệp,…

– Do tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bởi khoản 2 Điều 19 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4/1/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định:

Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có trách nhiệm tham gia bảo hiểm cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên. Khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội thì phải kê khai chính xác, đầy đủ những thông tin liên quan đến doanh nghiệp như tên, địa chỉ, mã số thuế, loại hình doanh nghiệp,… Nếu có bất cứ thay đổi nào thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan bảo hiểm xã hội. Do đó, khi thay đổi tên công ty, doanh nghiệp cần làm thủ tục nhằm thông báo, điều chỉnh thông đóng tham gia bảo hiểm có thẩm quyền. Theo đó cần sử dụng mẫu công văn thay đổi tên công ty gửi bhxh.

Mẫu công văn thay đổi tên công ty gửi bhxh

Điểm 1.2 khoản 1 Điều 23 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) quy định về thành phần hồ sơ đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của đơn vị sử dụng lao động như sau:

  1. Thành phần hồ sơ

[…] 1.2. Đơn vị:

  1. a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
  2. b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).
  3. c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Theo đó, văn bản ghi nhận thông tin thay đổi, đề nghị điều chỉnh chính là Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT. Như vậy, thay vì mẫu công văn tự soạn, Quý vị thực hiện mẫu công văn thay đổi tên công ty gửi bhxh theo mẫu TK3-TS, cụ thể như sau:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: ………………………………………………………………

[01]. Tên đơn vị: ……………………………….………………………………..…………………….

[02]. Mã số đơn vị: ……………………………….……………………………………………………

[03]. Mã số thuế: ……………………………….………………………………..…………………….

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ……………………………….…………………………………..

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ:……………………………….………………………………..

[06]. Loại hình đơn vị: ……………………………….………………………………………………

[07]. Số điện thoại ………………………………. [07]. Địa chỉ email ……………………………

[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: ……………………………………

[09.1]. Số:………………………………. ; [09.2]. Nơi cấp: ………………………………………..

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần. □        [10.2]. 06 tháng một lần □

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ……………………………….…………………………………

[12]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): ……………………………….………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

……….., ngày ……. tháng …… năm ………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn soạn Mẫu công văn thay đổi tên công ty gửi bhxh

Để hoàn thiện mẫu công văn thay đổi tên công ty gửi bhxh trên đây, Quý vị điền thông tin theo hướng dẫn:

[01]. Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị.

[02]. Mã số đơn vị: ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, trường hợp chưa được cấp mã thì để trống.

[03]. Mã số thuế: ghi mã số thuế của đơn vị, trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.

Lưu ý:

– Mã đơn vị lấy theo mã số thuế.

– Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu tương ứng (đối với đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị).

– Trường hợp đơn vị chưa, được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.

– Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.

[04]. Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh.

[05]. Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.

[06]. Loại hình đơn vị: ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp ngoài nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Hợp tác xã; Tổ hợp tác; hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

[07]. Số điện thoại: ghi số điện thoại của đơn vị.

[08]. Địa chỉ email: ghi địa chỉ email của đơn vị.

[09]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh:

[09.1]. Số: ghi số quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh.

[09.2]. Nơi cấp: ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh cho đơn vị.

[10]. Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.2].

[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị…

[12]. Hồ sơ kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

Lưu ý:

Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [09], [10];

Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu.

LIÊN HỆ TƯ VẤN – BÁO GIÁ DỊCH VỤ

VUI LÒNG GỌI:  0981.393.686  0981.378.999 (HỖ TRỢ 24/7)

—————–*****——————-

HÃY ĐỂ LẠI CÂU HỎI CỦA BẠN BẰNG CÁCH CLICK VÀO Ô DƯỚI ĐÂY, CHÚNG TÔI SẼ TRẢ LỜI SAU 15 PHÚT