Hồ Sơ Đăng Ký Kiểu Dáng Công Nghiệp Mới Nhất 2022

  • Tác giả: Luật Hoàng Phi |
  • Cập nhật: 14/11/2022 |
  • Kiểu dáng công nghiệp |
  • 2732 Lượt xem

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, khi tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chủ đơn đăng ký phải nộp hồ sơ đăng ký kiểu dáng tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, cục SHTT sẽ thẩm định hình thức, nội dung hồ sơ trước khi quyết định cấp hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho chủ đơn đăng ký.

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp gồm những gì?

Luật sở hữu trí tuệ quy định về hồ sơ xin đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải bao gồm các tài liệu sau đây:

02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo mẫu quy định;

– Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng kí bảo hộ.

– 02 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp đăng ký

– 02 Bộ Ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp bao gồm ảnh phía trước, sau, trái, phải, trên, dưới và 01 Ảnh tổng thể kiểu dáng công nghiệp

– Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền của chư đơn đăng ký trong trường hợp chủ đơn đăng ký ủy quyền cho tổ chức đại diện nộp đơn đăng ký.

Lưu ý: Tài liệu xác định kiểu dáng công nghiệp cần được bảo hộ cần phải bộc lộ đầy đủ các đặc điểm tạo dáng, chỉ rõ điểm mới khác biệt so với các kiểu dáng công nghiệp trước đó và phải phù hợp với bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ. Nếu người đăng kí muốn được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo nhiều phương án khác nhau thì phải chỉ rõ đâu là phương án cơ bản và sự khác biệt giữa nó với các phương án còn lại. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn đăng kí là kiểu dáng của bộ sản phẩm thì phần mô tả phải thể hiện đầy đủ kiểu dáng của từng sản phẩm trong bộ sản phẩm đó. Hoặc nếu kiểu dáng có chứa nhãn hiệu thì phải có tài liệu xác nhận quyền sở hữu nhãn hiệu.

ho-so-dang-ky-kieu-dang-cong-nghiep-moi-nhat

Bên cạnh đó, trong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp cũng phải chỉ rõ phạm vi cần bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp đó.

Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu có yêu cầu hưởng quyển ưu tiên, tài liệu chứng minh quyền đăng kí nếu được thụ hưởng quyền đó từ người khác;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, khách hàng sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Cục SHTT để thẩm định hồ sơ trước khi được Cục SHTT đồng ý hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Mẫu tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

 

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp*

 

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

 

 

— Đơn tách: Đơn này được tách ra từ đơn số:                                      Ngày nộp đơn:

j  TÊN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

 

PHÂN LOẠI QUỐC TẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP **

 

k                                                                                          CHỦ ĐƠN                                          

   (Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                            Fax:                                     Email:

— Chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

l                                                                                  ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

 

Mã đại diện:

 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                            Fax:                                     Email:

m                                                                                   TÁC GIẢ

Tên đầy đủ                                                                                         Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                            Fax:                                     Email:

— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

n YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN) LÀ CĂN CỨ ĐỂ

XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn

 

Ngày nộp đơn

 

Nước nộp đơn

 

o                                                                         PHÍ, LỆ PHÍ
Loại phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
—  Lệ phí nộp đơn đơn
—  Phí phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp ….. phân nhóm
—  Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên ….. yêu cầu/đơn ưu tiên
—  Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định đơn ….. phương án

(của mỗi sản phẩm)

—  Phí thẩm định đơn ….. phương án

(của mỗi sản phẩm)

—  Phí công bố đơn đơn
    —  Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi) ….. hình
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:
Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):
p                 CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

                                

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm…….trang x …….bản

— Bản mô tả bằng tiếng……., gồm…….trang

— Bộ ảnh chụp/bản vẽ, gồm…….ảnh  x …….bộ

— Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)

Tài liệu khác:

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng……..

— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

              — bản gốc đã nộp theo đơn số:…………………………)

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên:

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm…….bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

 

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

 

—

—

—

—

 

 

 

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

q                                               CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                          Khai tại: …………. ngày … tháng … năm …

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                                                                 (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 Còn…trang bổ sungTrang bổ sung số:

k                                                              CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                            Fax:                                     Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Tên đầy đủ:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                            Fax:                                     Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

m                                                      TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

 

Tên đầy đủ:                                                                                        Quốc tịch:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

 

 

Tên đầy đủ:                                                                                        Quốc tịch:

 

Địa chỉ:

 

Điện thoại:                                             Fax:                                     Email:

p                                                             CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn … trang bổ sung

Chú thích:

*   Trong Tờ khai này, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.

** Nếu người nộp đơn không tự phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thực hiện việc này và người nộp đơn phải nộp phí phân loại theo quy định.

Ngoài ra, đơn đăng kiểu dáng công nghiệp còn phải đáp ứng yêu cầu về tính thống nhất (xem Điều 101 Luật sở hữu trí tuệ).

5/5 - (1 bình chọn)

HOTLINE: 0981.378.999 – 0981.393.686 (HỖ TRỢ 24/7)

CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG LẮNG NGHE HOẶC BẠN CÓ THỂ CLICK VÀO Ô SAU ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ